Ekomuzeum wokół Trojgarbu

15

Natura 2000

Natura 2000
To sieć obszarów ochrony przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Celem programu jest ochrona szczególnie wartościowych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zagrożonych. Cała sieć Natura 2000 stanowi 18% powierzchni krajów Unii – jest to ponad 318 tys. km2 powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km2 powierzchni lądowej. Przygotowania do wprowadzenia programu w Polsce rozpoczęły się już z końcem lat 90. Obecnie sieć obejmuje ponad 20% powierzchni lądowej kraju. W ramach programu zostały wyznaczone specjalne obszary ochrony siedlisk oraz obszary specjalnej ochrony ptaków.

Ochrona siedlisk
Chronionym siedliskiem, leżącym w obrębie „Ekomuzeum wokół Trójgarbu”, jest obszar Masywu Chełmca. Ostoja ta została utworzona głównie ze względu na zachowane tu duże powierzchnie lasów liściastych. Obszar ten jest określany jako kluczowy dla zachowania zbiorowiska jaworzyn górskich. Występują one na północnych stokach Chełmca i zajmują 4% powierzchni Masywu. Poza jaworzyną, występuje tu także kwaśna buczyna, zajmująca 30% powierzchni leśnej, a także, mniej liczne, żyzne lasy bukowe – największe, z łanowo występującym czosnkiem niedźwiedzim, można zobaczyć na północnych stokach Chełmca Małego. W niższych partiach Masywu występują również podgórskie łęgi jesionowe.
Do najważniejszych zwierząt, objętych ochroną na tym terenie, należą nietoperze: mopek, nocek łydkowłosy, nocek Bechsteina oraz nocek duży. Jest to również siedlisko siedmiu chronionych gatunków ptaków oraz prawie dwudziestu chronionych gatunków roślin.

Ochrona ptaków
Obszarem specjalnej ochrony ptaków, leżącym częściowo w obrębie „Ekomuzeum wokół Trójgarbu”, jest obszar nazwany Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie – jest to drugi, pod względem powierzchni, obszar ochrony ptaków na Dolnym Śląsku. Obejmuje on zachodnią część Sudetów Środkowych. Gatunkami chronionymi na tym terenie są: bocian czarny, trzmielojad, derkacz, puchacz, sóweczka, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, jarzębatka i gąsiorek. W przypadku bociana czarnego, puchacza, sóweczki, włochatki, dzięcioła zielonosiwego, jarzębatki i gąsiorka jest to jedna z 10 najważniejszych krajowych ostoi.

Zdjęcie - Zimorodek fot. Krzysztof Żarkowski
Zimorodek fot. Krzysztof Żarkowski
Zdjęcie - Jarzębatka fot. Krzysztof Żarkowski
Jarzębatka fot. Krzysztof Żarkowski